Wyszukiwanie zaawansowane

Znaleziono 0 wyniki. Pokaż wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przedłużone wakacje kredytowe na 2024 rok

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 13 kwietnia, 2024
0
A high definition, realistic image capturing the concept of 'Extended Credit Holidays for the Year 2024'

Sejm przyjął nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców, która przedłuża wakacje kredytowe na rok 2024. Nowe przepisy zakładają, że raty kredytów mieszkaniowych można zawiesić dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie między 1 września a 31 grudnia. To ważna pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Zgodnie z nowymi przepisami, kredytobiorcy będą mogli zawiesić spłatę rat kredytowych, jeżeli ich miesięczna rata przekracza 30% dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące. O zawieszenie spłaty można wnioskować również w przypadku, gdy kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Wartość udzielonego kredytu nie może przekraczać 1,2 miliona złotych.

Nowelizacja ustawy wprowadza również zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Maksymalna pomoc dla kredytobiorców zostanie zwiększona z 2000 złotych do 3000 złotych, a okres pomocy wydłużony z 36 do 40 miesięcy. Wsparcie jest udzielane w formie pożyczki, która rozłożona jest na 200 rat. Łączna wartość pożyczki na spłatę zadłużenia wynosić będzie 120 tysięcy złotych.

Kredytobiorcy, których miesięczna rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego, mogą ubiegać się o wsparcie z FWK. Dodatkowo, dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie może przekraczać 2,5-krotności kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Nowe przepisy dotyczą również wstrzymania płatności rat kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje budowlane. Osoby spłacające taki kredyt będą miały możliwość zawieszenia spłaty przez cztery miesiące w 2024 roku.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie po upływie 7 dni od daty ogłoszenia. Według szacunków Ministerstwa Finansów, wakacje kredytowe w 2024 roku objętych zostanie 562 tysiące kredytów. Przedłużenie wakacji kredytowych będzie wiązało się z utratą 625 milionów złotych z podatku CIT dla budżetu państwa. Koszt dla banków szacowany jest na 4,7 miliarda złotych.

The new amendment to the law on borrower support, which extends credit holidays until 2024, has been passed by the Sejm. Under the new provisions, mortgage repayments can be suspended twice between June 1st and August 31st, and twice between September 1st and December 31st. This is important assistance for individuals facing financial difficulties.

According to the new regulations, borrowers will be able to suspend their credit repayments if their monthly installment exceeds 30% of the household income, calculated as an average for the previous three months. Suspension of repayment can also be requested if the borrower has at least three children. The value of the granted loan cannot exceed 1.2 million Polish zlotys.

The amendment to the law also introduces changes to the Credit Borrowers Support Fund (FWK). The maximum assistance for borrowers will be increased from 2000 zlotys to 3000 zlotys, and the period of assistance extended from 36 to 40 months. Support is provided in the form of a loan, which is spread over 200 installments. The total loan amount for debt repayment will be 120,000 zlotys.

Borrowers whose monthly installment exceeds 40% of the household income can apply for support from FWK. In addition, the household income, reduced by the costs of servicing the mortgage loan, cannot exceed 2.5 times the criteria specified in the social assistance law.

The new provisions also apply to the suspension of repayments for loans taken from the Bank Gospodarstwa Krajowego for construction investments. Individuals repaying such loans will have the option to suspend repayments for four months in 2024.

The amendment to the law will come into force seven days after the date of publication. According to estimates by the Ministry of Finance, 562,000 loans will be covered by credit holidays in 2024. The extension of credit holidays will result in a loss of 625 million zlotys in corporate income tax for the state budget. The cost to banks is estimated at 4.7 billion zlotys.

    Porównaj oferty